សីតុណ្ហភាព នឹងចុះត្រជាក់ពី ១៥ដល់២០°C  ចាប់ពីថ្ងៃទី២១-២៤ ខែធ្នូ

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានប្រកាសថា ធាតុអាកាស នឹងចុះត្រជាក់ ដោយក្នុងនោះសីតុណ្ហភាព អប្បបរមានៅពេលព្រឹក ចន្លោះពី ១៥ ដល់ ២០°C  គឺចាប់ពីថ្ងៃទី២១-២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣។

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងធនធានទឹក ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ដូចខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានដែលជាប់ទាក់ទង