ក្រុមជម្រើសជាតិបាល់ទះកម្ពុជា បន្តយកឈ្នះក្រុមហ្វីលីពីន ៣សិត ទល់នឹង០ ក្នុងប្រកួតលើកទីពីរ

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រុមជម្រើសជាតិ បាល់ទះកម្ពុជា បានបន្តយកឈ្នះ ក្រុមហ្វីលីពីន ៣សិត ទល់នឹង០ ក្នុងប្រកួតលើកទីពីរ។

សូមអបអរសាទរ ក្រុមជម្រើសជាតិ បាល់ទះកម្ពុជា ឡើងទៅវគ្គ Semi-final..៕

ព័ត៌មានដែលជាប់ទាក់ទង