កីឡាការិនី ស្រួង ភាវី ប្រកាសឧបត្ថម្ភថវិកាជ័យជម្នះទាំងអស់ សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី៣២ ទៅកាន់មូលនិធិសប្បុរសកុមារ នៅកម្ពុជា

 

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ កីឡាការិនី ស្រួង ភាវី ប្រកាសឧបត្ថម្ភថវិកាជ័យជម្នះទាំងអស់ សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី៣២ ទៅកាន់មូលនិធិសប្បុរសកុមារ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ជើងខ្លាំងស្នូកឃើ និយាយថា “ជីវិត និងបេះដូងខ្ញុំ គឺលះបង់ ដើម្បីកម្ពុជា”៕

ព័ត៌មានដែលជាប់ទាក់ទង