អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ពន្យាពេលបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ និងពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់ ឆ្នាំ២០២៣ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការពន្យាពេលបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ និងពន្ធលើដីធ្លី មិនបានប្រើប្រាស់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣..។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣៖

ព័ត៌មានដែលជាប់ទាក់ទង