ចំនួនទឹកប្រាក់ផាកពិន័យ ការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣តទៅ..!

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ មន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោក បានបង្ហាញ ចំនួនទឹកប្រាក់ផាកពិន័យ ក្នុងពេលមន្ត្រីនគរបាល ចុះអនុវត្តច្បាប់ ស្ដីពី ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក តាមអនុក្រឹត្យលេខ៣៩ បនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ( ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣តទៅ)
នឹងផ្ដោតលើ ចំពោះតែយានយន្ត ដែលប្រព្រឹត្តល្មើស ជាករណីល្មើស ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ មិនមែនជាការត្រួតពិនិត្យទូទៅ ដូចជាការត្រួតពិនិត្យដ្ឋបាលទូទៅនោះទេ..៕

ព័ត៌មានដែលជាប់ទាក់ទង