អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បំភ្លឺពាក់ព័ន្ធការអនុវត្តតួនាទីភារកិច្ច នៃការគ្រប់គ្រងការប្រមូលចំណូលពន្ធ..

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃ​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញ បានសេចក្តីបំភ្លឺ ជុំវិញការរិះគន់ពី ការប្រមូលពន្ធអចលនទ្រព្យ និងពន្ធលើដីធ្លី មិនបានប្រើប្រាស់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ ដែលរងនូវការរិះគន់..។

នៅក្នុងលិខិតបំភ្លឺ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានបំភ្លឺ ចំពោះការភាន់ច្រឡំមួយចំនួន ពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តតួនាទី ភារកិច្ច នៃការគ្រប់គ្រង ការប្រមូលចំណូលពន្ធ..។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីបំភ្លឺ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣៖

 

ព័ត៌មានដែលជាប់ទាក់ទង