ត្រីបបែលយក្សរបស់កម្ពុជា បានបំបែកឯកទគ្គកម្ម Guinness World Records ជាត្រីទឹកសាប ធំបំផុតលើពិភពលោក ដោយមានទម្ងន់៣០០គីឡូក្រាម

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ អបអរសាទរ ត្រីបបែលយក្ស របស់កម្ពុជា បានបំបែកឯកទគ្គកម្ម និងទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ ដោយ Guinness World Records ជាត្រីទឹកសាប ដ៏ធំបំផុតនៅលើពិភពលោក ដោយមានទម្ងន់ ៣០០គីឡូក្រាម..៕

ព័ត៌មានដែលជាប់ទាក់ទង