អ្នកកាសែតកម្ពុជា ៥រូប ស្តាប់ការចែករំលែក ជំនាញព័ត៌មាន ពី លោកសាស្ត្រាចារ្យ Elio Leturtia នៃរដ្ឋ Illinois

ក្រុង Chicago ៖ លោកសាស្ត្រាចារ្យព័ត៌មាន Elio Leturtia ចែករំលែកជំនាញព័ត៌មាន ជូនដល់អ្នកកាសែតកម្ពុជា ចំនួន ៥នាក់ មកពី ៣អង្គភាពសារព័ត៌មានផ្សេងគ្នា នៅការិយាល័យសម្របសម្រួល និងទំនាក់ទំនង World Chicago នៃរដ្ឋ Illinois សហរដ្ឋអាមេរិក រសៀលថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២..៕

ព័ត៌មានដែលជាប់ទាក់ទង